Erasmus+ projekts “Learnify: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem”


2023. gada jūlija beigās tika parakstīts līgums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un Maltas apvienības pārvaldi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 2023. gada projekta dotācijas līgumu pieaugušo izglītības jomā. Lūznavas muižā tiks īstenots Erasmus+ projekts “LEARNIFY: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem” (Ref.nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000146307).

Viens no Lūznavas muižas stratēģiskajiem mērķiem ir iedzīvotāju iesaiste kopstrādes un koprades vides veidošanā. Rīcības plāns šī mērķa sasniegšanai paredz uzdevumu veicināt neformālās izglītības aktivitātes, kas paredz veidot daudzpusīgu neformālās izglītības piedāvājums dažādām mērķa grupām. Šobrīd Lūznavas muižas piedāvā neformālās izglītības programmas šādām pieaugušo izglītojamo grupām: priekšmetu skolotāji skolās, sociālie uzņēmēji, gidi, ekskursiju vadītāji, tūrisma uzņēmēji, neformālo un izzinošo nodarbību vadītāji, jauniešu līderi, kultūras darbinieki, NVO projektu vadītāji. Stratēģiskā mērķa īstenošanu kavē zemā kopienas aktivitāte un iesaiste, un virkne draudu, kas saistīta ar reģiona sociālekonomisko attīstību. Muižas darbiniekiem nepieciešamas jaunas zināšanas,idejas, inovatīvas metodes, labās prakses piemēri, kurus ieviest, lai īstenoto stratēģisko mērķi.

Projekta īstenošana ļaus (1) apgūt jaunas metodes un pieredzi par to, kā Lūznavas muižas komplekss var veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, ietekmējot kopienas attīstību caur pieaugušo izglītību, (2) apgūt pieredzi un zināšanas par to, kā uzrunāt jaunas mērķauditorijas, kādi ir efektīvākie komunikācijas veidi un kanāli, lai pārliecinātu jau esošās mērķauditorijas, (3) pilnveidot muižas darbinieku profesionālo kvalifikāciju un sekmēt personīgo izaugsmi.

Muižu mantojums ir kultūras mantojuma sastāvdaļa, kura loma bieži vien tiek saistīta pamatā ar kultūras un tūrisma norišu papildināšanu, taču muižu mantojumu un tā lomu nevar skatīt atrauti no teritorijas attīstības procesiem, kuri ir savstarpēji saistīti – ekonomiskais, sociālais (esošo kopienu stiprināšana un jaunu veidošanās, līdzdalīga plānošana u.c.), fiziskais, vides kvalitātes un pārvaldības aspekts. Kultūra sekmē un veicina ekonomiskās, sociālās un vides pārmaiņas.

Projekta ietvaros plānota mācību mobilitāte uz Vāciju, kur Lūznavas muižas darbinieku komandu uzņems Mēklenbrugas-Priekšpomerānijas piļu, muižu un savrupmāju asociācija. Asociācija darbojas jau 20 gadus un apvieno vēsturisko ēku īpašnieku pieredzi piļu un muižu ēku atjaunošanā un izmantošanā. Visām pilīm un muižām kopīga ir atrašanās vieta attālinātos reģionos, laukos, prom no ierastajiem tūristu maršrutiem. Šobrīd asociācija apvieno 30 biedrus ar mērķi ir apvienot spēkus un finanses mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātēm, kā arī darbam ar lobijiem (pēdējais ir neierasts jautājums Latvijai, tādēļ jo vairāk izaicinošs un, iespējams, perspektīvs). Piecu dienu laikā plānotas ēnošanas aktivitātes dažādās Mēklenburgas muižās – dažādas pēc īpašuma formas, pēc darbības, piedāvājumu un pakalpojumu veida, kas ļaus apzināt dažādu pieredzi un integrēt mūsu darbā to labākajā iespējamā veidā, apvienojot dažādas idejas un pieejas mūsu izvirzīto mērķu īstenošanai.

Projekta rezultātā tiks gūtas jaunas idejas, apgūtas jaunas metodes un pieredze, tiks izveidoti jauni produkti un neformālās izglītības piedāvājumi pieaugušo izglītībai kopienas saliedēšanas un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanas jomā. Pārmaiņas īsteno cilvēki. Lūznavas muižas darbinieki – Erasmus mobiltātes dalībnieki kļūs gan par jaunu ideju līdzradītājiem, izmantojot jaunas pieejas, gan par šo ideju ieviesējiem.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža, un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.